SATA

جزئیات این IP را می توانید در سایت جدید شرکت محققان یاسین به آدرس www.yeco.ir مشاهده نمایید.

PCIe

جزئیات این IP را می توانید در سایت جدید شرکت محققان یاسین به آدرس www.yeco.ir مشاهده نمایید.

LAN

جزئیات این IP را می توانید در سایت جدید شرکت محققان یاسین به آدرس www.yeco.ir مشاهده نمایید.