کارت نمونه برداری A04Z

جزئیات این بورد را می توانید در سایت جدید شرکت محققان یاسین به آدرس www.yeco.ir مشاهده نمایید.

کارت نمونه برداری U04Z

جزئیات این بورد را می توانید در سایت جدید شرکت محققان یاسین به آدرس www.yeco.ir مشاهده نمایید.

کارت نمونه برداری A04Y

جزئیات این بورد را می توانید در سایت جدید شرکت محققان یاسین به آدرس www.yeco.ir مشاهده نمایید.

A04Z_Link_LAN

داده بورد A04Z را گرفته از طریق Link به Virtex در بورد C20Y منتقل میکند و سپس از طریق Linkداده پردازش شده Virtex را گرفته و برای LAN ارسال می کند