C20Z

این بورد تولید نمی شود.جزئیات سایر محصولات را می توانید در سایت جدید شرکت محققان یاسین به آدرس www.yeco.ir مشاهده نمایید.

C20Y

جزئیات این بورد پردازشی را می توانید در سایت جدید شرکت محققان یاسین به آدرس www.yeco.ir مشاهده نمایید.

C11Y

جزئیات این بورد پردازشی را می توانید در سایت جدید شرکت محققان یاسین به آدرس www.yeco.ir مشاهده نمایید.