C11Y

جزئیات این بورد پردازشی را می توانید در سایت جدید شرکت محققان یاسین به آدرس www.yeco.ir مشاهده نمایید.