C20Z

این بورد تولید نمی شود.جزئیات سایر محصولات را می توانید در سایت جدید شرکت محققان یاسین به آدرس www.yeco.ir مشاهده نمایید.